Podmienky používania stránok

Návštevou webu www.burzaucebnic.sk je potvrdené, že ste si vedomí všetkých nižšie uvedených skutočností a podľa nich budete tiež postupovať. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle navštíviť alebo používajú www.burzaucebnic.sk a nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.

Autorské a vlastnícke práva

Prevádzkovateľ a majiteľ internetových stránok www.burzaucebnic.sk je VanillaWeb (ďalej len „prevádzkovateľ“). Vlastník portálu v súlade so zák. č. 121/2000 Sb. o práve autorskom, právach súvisiacich s právom autorským a práve o zmene niektorých zákonov je oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Obsah stránok taktiež nieje možné uchovávať, upravovať ani šíriť bez súhlasu vlastníka.

Používanie webu www.burzaucebnic.sk

Prístup a používanie stránok www.burzaucebnic.sk je bezplatné. Prevádzkovateľ však nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť informácií o ponúkaných učebniciach. Návštevník zároveň používa naše stránky na vlastné riziko. Ak však spôsobí technickú poruchu stránok alebo systémov, ktoré prenášajú stránky k tomuto návštevníkovi a iným osobám, tento návštevník zodpovedá za všetky záväzky, náhrady a výdaje, ktoré vznikli v dôsledku takejto poruchy.

Zodpovednosť a práva prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli v súvislosti s využitím služieb, informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených na týchto stránkach. Vyššie uvedené zahrňuje škody za chyby, zabudnutie, prerušenie, poruchy, oneskorenie, počítačové vírusy, stratu zisku alebo stratu dát návštevníka, neoprávnený prístup k prenosom a informáciam návštevníka a ich zmeny, ako tiež aj za ďalšie hmotné aj nehmotné straty. Prevádzkovateľ sa tiež zriekava všetkých záruk, že obsah webu www.burzaucebnic.sk je nezávadný, že prístup na web bude neprerušený, bez závad a že stránky budú bezpečné. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek obmedziť či ukončiť prístup návštevníka na naše stránky alebo k ich časti.

Úpravy v pravidlách používania stránok

Prevádzkovateľ má právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek meniť tieto pravidlá zverejnením ich upravenej verzie na týchto stránkach. Návštevníci sú zodpovední za pravidelné sledovanie všetkých zmien týchto pravidiel. Ak budete stránky po zmene pravidiel aj naďalej používať, zmeny prijímáte. Ak so zmenami nebudete súhlasiť, stránky pre Vás nie sú určené a nepoužívajte ich.

Právne predpisy Českej republiky

Prevádzkovateľ webu má sídlo v Českej republike a tieto stránky sú tiež prevádzkované z Českej republiky. Tieto pravidlá a používanie stránok sa riadi právnymi predpismi Českej republiky. Samozrejmosťou je prístup na portál zo všetkých miest sveta, stránky však vyhovujú právnym požiadavkom České republiky. Ak niektoré z materiálov uvedených na týchto stránkach alebo ich užívanie sú v rozpore s právnymi predpismi krajiny príslušného návštevníka platnými v období uskutočnenia prístupu, tak stránky nie sú pre tohto návštevníka určené.

Najnovšie ponuky

Prehliadať najnovšie ponuky >>
Nápoveda | Kontakt | Podmienky používania | Inzercia | Partneri | RSS